FLA

FLA (zkratka pro "Future Lease Agreement") je termín používaný v oblasti komerčních nemovitostí pro označení budoucí nájemní smlouvy.

Future Lease Agreement je dohoda mezi dvěma stranami, která stanoví za jakých podmínek bude v budoucnu uzavřena nájemní smlouva. Tento typ smlouvy se obvykle využívá, když se očekává, že bude k dispozici nový prostor (například po dokončení výstavby nebo rekonstrukce budovy), ale strany chtějí dojednat podmínky nájmu předem. 

Podmínky mohou specifikovat např. výši nájemného, délku nájmu, úpravy prostorů, odpovědnost za údržbu a opravy a další. Jednou z klíčových výhod Future Lease Agreement je, že obě strany mají  jistotu ohledně budoucích podmínek nájmu.