EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je proces hodnocení dopadů navrhovaných projektů nebo činností na životní prostředí. V kontextu komerčních nemovitostí se to obvykle vztahuje na hodnocení dopadů nové stavby, rekonstrukce nebo významné změny použití nemovitosti na životní prostředí.

EIA může zahrnovat hodnocení řady různých faktorů, včetně: 

  • Dopady na kvalitu vzduchu, vodu a půdu 
  • Dopady na místní ekosystémy a biologickou rozmanitost 
  • Dopady na kulturní a historické zdroje 
  • Dopady na zdraví a kvalitu života místních obyvatel 
  • Potenciální změny v krajinné charakteristice 
  • Hlučnost a dopravní zátěže 
  • Spotřeba zdrojů a produkce odpadu 

V mnoha zemích je EIA povinná pro určité typy projektů a musí být provedena před zahájením jakékoliv stavební činnosti. Výsledky EIA mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, zda bude daný projekt schválen nebo zda budou vyžadovány určité změny designu, provozních postupů nebo ochranných opatření. 

EIA je důležitým nástrojem pro řízení environmentálních rizik a pro podporu udržitelného rozvoje v oblasti komerčních nemovitostí.